Предоставяне на данни за последваща обработка - PPData

PPdata е услуга, която дава възможност за достъп на потребителите до суровите данни за последваща обработка, получени от непрекъснатите измервания на всяка една от 30-те перманентни GNSS станции на "ГеоНет".

Принцип на работа

Определянето на координати с последваща обработка е първият и най-стар метод за получаване на прецизно положение.

При него базовият приемник се поставя на точка с предварително известни координати, като се настройва да събира сурови данни през определен интервал от време (1, 3, 5 или 15 секунди), подвижният приемник се позиционира на новоопределяемата станция и се настройва да събира сурови данни през същият интервал от време, както базовия.

Получените данни от базовия и подвижния приемник се обработват от софтуер за последваща обработка и се получават прецизни координати.

При определянето на координати с последваща обработка, с данни, получени чрез PPdata, не e нужно потребителят да ползва собствен базов приемник, защото перманентните референтни станции на "Зенит-Гео" са разположени така, че да осигуряват максимално покритие на цялата територия на България.

 

Технически данни:

Максимална точност: 0.5cm

Формат на данните: RINEX, RINEX (Hatanaka compression)

Начин на достъп: Интернет

GNSS: GPS+GLONASS


Данните получени в режим PPData могат да се ползват при:


  • Обработка и изравнение на ГММП (Геодезически Мрежи с Местно Предназначение).
  • Обработка и изравнение на мрежа от контролни точки.
  • Определяне на релативни скорости и изследване на геодинамични процеси.
  • Сеизмология и ранно предупреждение при земетресения.
  • Следене на деформации на хидросъоръжения и на железопътна инфраструктура.
  • Изследване на свлачища.