Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на ГНСС

2012-06-02 11:11

В брой 79 на Държавен вестник от 11 октомври 2011 год. беше публикувана дългоочакваната Инструкция, за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

Инструкция No. РД-02-20-25/ 20.09.2011г. регламентира изискванията за прилагане на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) за геодезическите работи, възлагани от държавни и общински органи. Към тях спадат:

    • определяне на точки от геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП), приравнени към тях или отговарящи на по-високи изисквания;
    • определяне на точки от работна геодезическа основа (РГО) и приравнените към тях;
    • извършване на геодезически заснемания;
    • трасиране

За повече информация изтеглете Инструкцията:

Сертификатът на ГНСС мрежата ГеоНЕТ вече е факт!

2012-02-10 15:00

Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС мрежа ГЕОНЕТ

Уважаеми потребители на ГНСС услуги за прецизно позициониране,

Солитех АД, оператор на първата изцяло изградена и най-модерна ГНСС инфраструктура в България - ГеоНет, има удоволствието да ви информира, че получи от АГКК Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОНЕТ”, отговаряща на изискванията съгласно Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

Това на практика означава, че перманентната ГНСС мрежа – ГеоНет напълно отговаря на изискванията специфицирани в Инструкцията, както и че данните и услугите предоставяни от ГеоНет са в пълно съответствие с изискванията на държавните и общински органи.

Резултатите, получени чрез използване на данни от перманентната ГНСС мрежа ГеоНет, било то при работа в реално време или с последваща обработка, ще задоволяват напълно изискванията за точност при различните геодезически дейности свързани със заснемане, трасиране, определяне на точки от РГО, ГММП и др.

Свали удостоверението от ТУК

Прецизни координати ГеоНет

2011-12-05 10:30

Прецизни координати на базовите станции в ГеоНет: Download

В сила от 04.12.2011 год.